Algemene voorwaarden

1. Ruimte, reservering en betaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de grote ruimte, de kleinere units en de gang van de 2eVerdieping aan de Affuitenhal 1 op het Hembrug te Zaandam. Tot de huur behoort de in de geaccepteerde offerte omschreven ruimte(s).

1.2 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan in de offerte is beschreven.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder schriftelijk een offerte van de 2e Verdieping aanvaardt. De huurder ontvangt een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

1.4 In de huurprijs is het gebruik van de beamer, projectiescherm, geluidsinstallatie en flip-over inbegrepen. De DJ set is optioneel.

1.5 Bij een huursom van € 2.000,- of meer kan van de huurder een aanbetaling van de huursom gevraagd worden.

1.6 Een dagdeel betreft een periode van 4 uur. Dit is de minimale huurperiode, daa kan per volgend dagdeel (8 uur) of per uur worden berekend, afhankelijk wat voordelig is voor huurder.

1.7 De factuur dient binnen 21 dagen na ontvangst te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8 Indien de huurder mocht nalaten zijn verplichtingen tijdig te voldoen zal de 2eVerdieping het recht hebben zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

2. Annulering

2.1 Indien de huurder door welke oorzaak dan ook de overeenkomst annuleert, heeft de 2e Verdieping het recht, zonder verdere ingebrekestelling, hem een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van de totaal overeengekomen gebruikersvergoeding: In de 4e week voor datum van het evenement 10%; in de 3e week voor datum van het evenement 35%; in de 2e week voor datum van het evenement 50%; in de 1e week voor datum van het evenement 75%; binnen 48 uur voor datum van het evenement 100%.

2.2 Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per e-mail (info@2e-verdieping.nl) tijdens kantoortijden te geschieden.

2.3 2eVerdieping behoudt zich het recht voor te allen tijde door oorzaken buiten haar schuld wegens bijzondere omstandigheden te zijner beoordeling de overeenkomst te annuleren c.q. aan de huurder indien mogelijk een vervangende ruimte aan te bieden. Indien naar de mening van de huurder deze vervangende ruimte niet voldoende geschikt is voor het doel waartoe hij de ruimte had gehuurd, heeft hij het recht het contract op grond van de wijziging te annuleren. Reeds betaalde kosten worden dan gerestitueerd. Nimmer zal de huurder echter tegenover de 2eVerdieping recht kunnen doen gelden op de vergoeding van schade, die door annulering of wijziging als hierboven bedoeld direct of indirect zou zijn gelden.

3. Huisregels

3.1 De huurder draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de medewerkers van de 2e Verdieping omtrent het gebruik van de beschikbaar gestelde ruimtes worden opgevolgd. De huurder is verplicht de medewerkers van de 2e Verdieping te allen tijde in bedoelde ruimte(s) toe te laten.

3.2 De huurder stelt 2e Verdieping onverwijld op de hoogte van ontstane schade of gebreken. En is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik aan het gebouw of de inventaris wordt toegebracht. De hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de huurder.

3.3 2e Verdieping aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken of ontvreemden van eigendommen van diens leden of toeschouwers.

3.4 2e Verdieping aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, welke op enigerlei wijze voor de huurder, diens leden of toeschouwers voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de beschikbaar gestelde ruimte(s), en/of voortkomen uit leveranties en/of diensten van derden. Door de ingebruikneming vrijwaart de huurder de 2e Verdieping uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke schaden of ongevallen ontstaan.

3.5 Alle ruimte(s) van de 2eVerdieping zijn rookvrij. De huurder draagt er zorg voor dat de gasten het rookverbod naleven en vrijwaart de gemeente voor boetes bij het niet naleven van dit verbod.

3.6 Drugsgebruik wordt niet getolereerd.

3.7 Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming:

  • Zelf dranken en eetwaren mee te brengen voor gebruik in de gehuurde ruimte(s) tenzij anders is overeengekomen.
  • Veranderingen aan of wijziging in de inrichting van de ruimte(s) aan te brengen en in vloeren, wanden, kolommen e.d. te beplakken, te spijkeren, te boren ed.

3.8 Consumpties worden in principe altijd, tenzij anders is overeengekomen in de bevestiging, tegen het werkelijk verbruik en de dan geldende consumptieprijzen doorbelast.

3.9 Aan alle activiteiten, festiviteiten, evenement en/of manifestaties verbonden of daarmee verband staande kosten, waaronder auteursrechten en muziekauteursrechten komen voor rekening van de huurder.

3.10 Kosten van normale verlichting, normale schoonmaak en verwarming zijn in de huurdersvergoeding inbegrepen.

3.11 De professionele keuken kan gebruikt worden door een externe cateraar tegen een meerprijs. Hier dient vooraf schriftelijke overeenstemming over te zijn bereikt.

3.12 De bar wordt alleen bemand door medewerkers van de 2eVerdieping.

3.13 De huurder zal het gehuurde na afloop achterlaten zoals wordt afgesproken, hetzij schriftelijk vooraf, hetzij op de dag zelf.

4. Beëindiging van de overeenkomst

4.1 2eVerdieping heeft te alle tijden het recht een overeenkomst te beëindigen in geval deze in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven regeling of bepaling.

4.2 2eVerdieping heeft het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van de 2eVerdieping kan beschadigen. 2eVerdieping is in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk tot enige schadevergoeding wegens niet (geheel) uitvoeren van de overeenkomst.

4.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is 2eVerdieping gerechtigd af te wijken van de reeks gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.

5. Slotbepaling

5.1 Op alle geschillen tussen de verhuurder en de huurder is het Nederlandse recht van toepassing.

5.2 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden voor het gebruik van eerdergenoemde ruimte(s) van de 2eVerdieping niet voorziet, beslist de 2e Verdieping.

Nog vragen?

Winkelwagen